0161748Literary Works and Religion
วรรณกรรมกับศาสนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับศาสนา พัฒนาการและลักษณะเด่นด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และวรรณศิลป์


Relationship between literary works and religion; development and prominent characteristics of forms, contents, ideas, and literary language
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet