0161747Niras and Travel Literary Works
วรรณกรรมนิราศและการเดินทาง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะสำคัญของวรรณกรรมนิราศและการเดินทาง พัฒนาการด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาษา แนวคิด และวรรณศิลป์


Major characteristics of Niras and travel literary works; development of forms, contents, language, ideas, and literary language
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54