0161744Seminar in Thai Communication
สัมมนาการสื่อสารภาษาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการใช้ภาษาไทยปัจจุบันตามความสนใจของกลุ่มผู้เรียน


Research on modern Thai language usage according to learners’ interest
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet