0161740Writing for Secretarial Work
การเขียนเพื่องานเลขานุการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเลขานุการ การทำบันทึกย่อ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนเพื่อกิจธุระและธุรกิจ การเขียนรายงานการประชุม การเขียนโครงการ การใช้โปรแกรมและการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน


Basic knowledge of secretarial work; note-taking; official document writing; business writing; minute writing; project writing; using workplace software and typing on a computer keyboard
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet