0161739Content Creation and Media Production Process
การสร้างสรรค์เนื้อหาและกระบวนการผลิตสื่อ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ ความสำคัญ ประเภทเนื้อหาเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์เนื้อหาประเภทต่าง ๆ กระบวนการและการผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ


Principles, significance, types of content for communication; development of the original idea in creating various content; process and creation of different types of media
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54