0161734Stylistics
วัจนลีลาศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มโนทัศน์สำคัญในการวิเคราะห์วัจนลีลา การฝึกวิเคราะห์วัจนลีลาในประเภทผลงานต่าง ๆ การนำเสนอผลการวิเคราะห์วัจนลีลาในประเภทผลงานต่าง ๆ


Major concepts of stylistic analysis; practicing in analyzing stylistics in different text genres; presenting the analysis result in different text genres
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet