0161733 Genre Analysis
การวิเคราะห์ประเภทผลงาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มโนทัศน์สำคัญในการวิเคราะห์ประเภทผลงาน การฝึกวิเคราะห์ประเภทผลงานต่าง ๆ การนำเสนอผลการวิเคราะห์ประเภทผลงาน


Major concepts of genre analysis; practicing in analyzing different text genres; presenting the analysis result
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet