0161731Fieldwork Research Method in Linguistics
ภาษาศาสตร์ภาคสนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามทางภาษาศาสตร์ เทคนิคและวิธีวิทยาในการเก็บรวบรวม การจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ศึกษา


Definitions and significance of data collection using fieldwork in linguistics; techniques and methodologies of data collection; data management and analysis; using technology in data analysis; collecting fieldwork data in the studied area
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54