0161730Etymology
นิรุกติศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักนิรุกติศาสตร์ การกลายเสียง การกลายความหมาย แนวทางการวิเคราะห์เพื่อสืบค้นที่มาของคำและสำนวนในภาษาและวรรณคดีไทย


Principles of etymology; sound change; semantic change; approaches to tracing the origin of words and idiomatic expressions in Thai language and literature
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet