0161721Preparation for Internship
การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมทักษะ และประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน การเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ


Preparation for professional development, skill and experience enhancement for a future career; additional training for academic and professional experiences; self-development in various aspects
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54