0161720Independent Study
การค้นคว้าอิสระ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การค้นคว้าอิสระในหัวข้อทางภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยาที่ผู้เรียนสนใจ การนำเสนอผลการค้นคว้าอิสระในรูปแบบงานเขียนทางวิชาการ


Independent study on language, literature, and folklore according to learners' interest; presentation of independent study in academic writing
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet