0161716Comparative Literature
วรรณคดีเปรียบเทียบ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีเปรียบเทียบ แนวคิดเรื่องลักษณะสากลของวรรณคดี และกระบวนทัศน์วรรณคดีเปรียบเทียบ การศึกษาวรรณคดีไทยและวรรณกรรมสมัยใหม่ด้วยกรอบแนวคิดวรรณคดีเปรียบเทียบ


Fundamental understanding of comparative literature; concepts of literary universals; paradigms of comparative literature; studies of Thai literature and modern literary works by comparative literature framework
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet