0161714Literary Criticism
วรรณคดีวิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการวิจารณ์ ความหมายและความสำคัญของทฤษฎีกับการวิจารณ์ แนวคิดทฤษฎีร่วมสมัยกับการนำไปใช้วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมสมัยใหม่


Principles of criticism; definitions and significance of theories and criticism; contemporary approaches and their application in literature and modern literary work criticism
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet