0161712Modern Thai Language Usage
การใช้ภาษาไทยปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สภาพการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การใช้ภาษาไทยในแวดวงต่าง ๆ ปัญหาการใช้ภาษาไทย และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการใช้ภาษาไทย


Status of modern Thai language usage in listening, speaking, reading, and writing; Thai language usage in various fields; problems and approaches to correcting Thai language usage
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54