0161711Local Literary Works
วรรณกรรมท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะ รูปแบบ เนื้อหา และแนวทางการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค


Definitions and genres of local literature; characteristics, forms, and contents of local literature; approaches to local literature in each region
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet