0161619Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต12 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิจัยตามกรอบความคิดการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย โดยการให้คำปรึกษาของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์


A research study based on conceptual framework of Thai language and Literary works teaching, with suggestions and advices from a thesis committee
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet