0161610Principles of Thai Language Teaching as a Foreign Language
หลักการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาแม่และภาษา ที่สอง การเรียนรู้ภาษาแม่และภาษาต่างประเทศ จิตวิทยาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ


Theoretical concept of language learning in human, relationships between mother-tongue and second language, learning mother-tongue and foreign language, psychology of teaching Thai as a foreign language
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54