0161610Folklore Seminar
สัมมนาคติชนวิทยา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การศึกษาข้อมูลหรือทฤษฎีทางคติชนเฉพาะประเภทโดยผู้สอนและผู้เรียนสามารถตกลง ร่วมกันในการเลือกหัวข้อในการเรียนได้


Selection of topic of a case study of folklore seminar agreed upon by teacher and student
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54