0161605Thai Wisdom
ภูมิปัญญาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และการเกิดภูมิปัญญาไทย กระบวนการคิด การดำรงอยู่ การผสมผสาน การสืบทอด และผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย ศึกษาชีวิตและผลงานด้าน ภูมิปัญญาของนักปราชญ์ท้องถิ่นคนสำคัญ


Definition, importance, types and origins of Thai wisdom, thinking processes, existence, harmony, inheritance and influence on society; study of major local scholars’ lives and works
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54