0161601Principles of Language Teaching
การสอนหลักภาษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักสูตร หลักจิตวิทยา กลวิธีสอนหลักภาษา การพัฒนาและการใช้สื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักภาษา การประเมินผล และทักษะการสอนหลักภาษา


Curriculum, psychological principles, techniques for teaching principles of language, media development and usage, teaching activity for principles of language, evaluation, and skills for teaching principles of language
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54