0161601Folklore and Society
คติชนกับสังคม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของข้อมูลคติชน พัฒนาการและสถานภาพการศึกษาคติชนวิทยาในประเทศไทย การศึกษาความคิดที่เป็นสากลของมนุษย์ การศึกษานิทานกับความคิดเชิงวัฒนธรรม
บทบาทหน้าที่ของคติชนในสังคม คติชนกับการอธิบายกำเนิดและอัตลักษณ์ของกลุ่มชนและพิธีกรรม บทบาทของคติชนในการอบรมระเบียบสังคมและรักษามาตรฐานพฤติกรรมของสังคม

Definition and importance of data of folklore; development and current situation of folklore studies in Thailand; study of universal notion of humans; study of tale and cultural ideas; roles and functions of folklore in society; folklore and
explanation of the origin and identity of ethnic groups and rituals; roles of folklore in organizing society and maintaining standards of social behaviors; roles of folklore in
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55