0161513Development of Thai Language and Literary Works Curriculum
การพัฒนาหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดหรือทฤษฎีทางการเรียนรู้ภาษาและการสอนภาษา แนวทางการสร้างหลักสูตรภาษาไทยและการนำหลักสูตรไปใช้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แผนการศึกษาชาติ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการเรียนการสอน


Concepts and theories of language acquisition and language teaching; guidelines for the creation of Thai language curriculum and implementation of the curriculum from the past until the present;
national education plan; factors involved with teaching and learning management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54