0161513Filed Works in Folklore Studies
วิธีวิจัยภาคสนามทางคติชนวิทยา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามทางคติชน เทคนิคและวิธีวิทยาในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามทางคติชน การฝึกปฏิบัติเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ศึกษา


Definitions and significance of field work in folklore studies including data collection, techniques and methodologies in field work of folklore; practice of filed work and data collection in folklore
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54