0161511Development of Local Curriculum for Teaching Thai Language and Literature
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของหลักสูตรท้องถิ่น การคัดสรรภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ แนวทางการสร้างและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาไทย โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นแกนของหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้
การประเมินผลหลักสูตรที่สร้างขึ้น การประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย

Meaning of local curriculum; selection of local wisdom for learning management; guidelines for constructing and developing local curriculum for courses of Thai language setting local wisdom as core curriculum;
curriculum implementation; evaluation of curriculum set; applying for management guidelines for teaching Thai language and literature
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet