0161511Masterpiece of Thai Literary Works
วรรณกรรมเอกของไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะวรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทยสมัยต่างๆ รูปแบบ ภาษา เนื้อเรื่อง แนวคิด กลวิธี คุณค่า สุนทรียภาพ ตลอดจนจุดมุ่งหมาย และโลกทัศน์ของผู้แต่ง


Characteristics of Masterpiece Thai Literary Works in different eras; forms, language, contents, concepts, techniques, values, aesthetics, purposes, and authors’ world views
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54