0161511Myth and Ritual
ตำนานและพิธีกรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและการจำแนกประเภทตำนานและพิธีกรรม วิธีวิทยาและทฤษฎีเบื้องต้นในการศึกษาตำนานและพิธีกรรม บทบาทและความสำคัญของตำนานและพิธีกรรมต่อสังคม


Definitions and classification of myths and rituals; methodologies and theoretical approaches in studies of myths and rituals; roles and significance of myths and rituals in society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54