0161510Thai Dialects and Regional Literary Works
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ประกอบ ลักษณะของภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และศิลปวัฒนธรรม


Components and characteristics of Thai dialects and regional literature; relationship between dialects and regional literature and ethnic groups in the northeastern region with regard to society, economy, politics and governance, and art and culture
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet