0161510Thai Wisdom
ภูมิปัญญาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และการเกิดภูมิปัญญาไทย กระบวนการคิด การดำรงอยู่ การผสมผสาน การสืบทอด และผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย ชีวิตและผลงานด้านภูมิปัญญาของนักปราชญ์ท้องถิ่นคนสำคัญ


Definitions, significance, types, and the emergence of Thai wisdom; thinking processes, continuity, adaptability, transmission, and influences of wisdom in Thai society; lives and works of important local wisdom scholars
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54