0161509Art of Composition for Teaching Thai Language and Literature
ศิลปะการประพันธ์เพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของการเขียนวรรณกรรมไทยประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง องค์ประกอบของการประพันธ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานประพันธ์ การแต่งและการอ่านบทประพันธ์ในแบบเรียน ทั้งลีลาร้อยแก้วและท่วงทำนองต่าง ๆ


Development of composing Thai prose and poetry; components of composition and factors of composition; composing and reading prose and poetry in textbooks comprising both prose and melodic styles
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet