0161509Short Story Writing
การเขียนเรื่องสั้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องสั้น การสร้างแรงบันดาลใจในการเขียน การวางโครงเรื่อง การสร้างแนวคิด บุคลิกลักษณะตัวละคร ฉากและบรรยากาศ กลวิธีในการเล่าเรื่องและการดำเนินเรื่อง ศิลปะการใช้ภาษา ฝึกเขียนเรื่องสั้นจากความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง


Fundamental knowledge of short stories; inspirational writing; outline writing; conceptualization; character traits; scenes and atmosphere; narrative strategies and story development; art of language use; practice in writing creative short stories
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54