0161507Seminar in Current Usage of Thai Language
สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้ภาษาไทยและปัญหาการใช้ภาษาไทยในสังคมไทยปัจจุบัน แนวทางการศึกษาการใช้ภาษาไทยในมิติต่างๆ การนำเสนอในรูปแบบบทความทางวิชาการในการประชุมสัมมนา


Usage of Thai language and its problems in current Thai society; guidelines for the study of Thai language usage in various dimensions; presentation of academic articles in conference
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54