0161507Power and Wisdom of Language
พลังและภูมิปัญญาทางภาษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของภูมิปัญญาทางภาษา พลังทางภาษาจากการเลือกใช้คำ สำนวน และโวหาร พลังและภูมิปัญญาทางภาษาที่ปรากฏในวรรณกรรมรูปแบบต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง


Definitions and significance of language wisdom; power of language used: diction, idioms, and writing styles; power and wisdom of language use through literary works, including prose and poetry
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54