0161506Field Work in Folklore Studies
งานภาคสนามในการศึกษาทางคติชนวิทยา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามทางคติชน เทคนิคและวิธีวิทยาในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามทางคติชน การฝึกปฏิบัติเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ศึกษา


Definitions and significance of field work in folklore studies including data collection, techniques and methodologies in field work of folklore; practice of field work and data collection in folklore
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet