0161505Seminar in Thai Language and Literary Works Teaching
สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สังเคราะห์ความรู้และความคิด ทางด้านการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น การนำเสนอในรูปแบบบทความทางวิชาการในการสัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย


Synthesis of knowledge and thoughts in Thai language and literature teaching as well as local language and literature; presentation of academic articles with regard to seminar in Thai language and Literary Works teaching
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54