0161505Seminar in Thai Language and Literary Works Teaching
สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สังเคราะห์ความรู้และความคิด ทางด้านการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น การนำเสนอในรูปแบบบทความทางวิชาการในการสัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย


Synthesis of knowledge and thoughts in Thai language and literature teaching as well as local language and literature; presentation of academic articles with regard to seminar in Thai language and Literary Works teaching
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet