0161504Research in Thai Language and Literary Works Teaching
การวิจัยทางการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการการวิจัยทางการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย แนวความคิดทฤษฎีที่ใช้ วิธีการวิจัยผลการวิจัยทางการสอนทักษะการฟัง พูด อ่านเขียน การสอนหลักภาษา วรรณคดี วรรณกรรม พัฒนาการทางวิธีการวิจัยและแนวโน้มการวิจัยทางการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย


Development of research on Thai language and Literature teaching ; concepts, theories, research methodology, and results in relation to teaching listening, speaking, reading, and writing skills ;
research in teaching principles of language and literature ; development of research methodology and trends of research on Thai language and Literary Works teaching
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54