0161504Language and Literature in New Media
ภาษาและวรรณกรรมในสื่อสมัยใหม่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์ วิจารณ์ ลักษณะเฉพาะของภาษาและวรรณกรรมที่ปรากฏในอินเทอร์เน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสมัยใหม่อื่นๆ


Analysis and criticism of characteristics of languages and literature appearing on the Internet, electronics media and other new media
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54