0161504Language and Literature in New Media
ภาษาและวรรณกรรมในสื่อสมัยใหม่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์ วิจารณ์ ลักษณะเฉพาะของภาษาและวรรณกรรมที่ปรากฏในอินเทอร์เน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสมัยใหม่อื่นๆ


Analysis and criticism of characteristics of languages and literature appearing on the Internet, electronics media and other new media
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet