0161503Local Wisdom for Thai Language and Literary Works Teaching
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นทางด้านความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา จารีตประเพณี แบบแผนการดำเนินชีวิต พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง เน้นภูมิปัญญาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย


Definition of local wisdom; local culture in relation to belief, doctrine, religion, custom, and pattern of living; development and change focusing on local wisdom in the northeastern region of applied in Thai language and Literary Works teaching
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54