0161502Linguistics for Thai Language and Literary Works Teaching
ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีภาษาศาสตร์ประยุกต์ การนำทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย


Theories of applied linguistics; application of the theories of applied linguistics in Thai language and Literary Works teaching
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54