0161501Language Usage in Mass Media
การใช้ภาษาในงานสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการพิจารณาต้นฉบับ การตรวจสอบความถูกต้อง ศิลปะในการใช้ภาษา การตรวจสอบภาพประกอบ กฎหมายลิขสิทธิ์


Use of language skill in examining and editing manuscript, proofreading; art of language use; check on pictures and illustrations for printing; copyright act
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54