0161422S.E.A Write Awards of Literary Works
วรรณกรรมรางวัลซีไรต์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติของรางวัลซีไรต์ ลักษณะสร้างสรรค์ด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาษา และวรรณศิลป์ บทบาทและคุณค่าของวรรณกรรมรางวัลซีไรต์ การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมซีไรต์ของไทยฉบับคัดสรร และวรรณกรรมซีไรต์ของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับแปลเป็นภาษาไทย


History of S.E.A Write Awards; forms, contents, language, literary components; roles and values of S.E.A. Write awarded literary works ; analysis and criticism of selected Thai S.E.A. Write literary works ;
studies of various types of S.E.A. Write literary works in Southeast Asia translated into Thai
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54