0161416Niras Literature of Journey
วรรณคดีนิราศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของนิราศ พัฒนาการและลักษณะเด่นด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาษา แนวคิด และวรรณศิลป์


Definitions, development, and prominent characteristics of Niras, literature of journey and departure including contents, language, theme, and other literary components
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54