0161416Literary Works of King Rama 5
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาพระราชประวัติและผลงานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะเด่นของบทพระนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านแนวคิด วัจนลีลาทางวรรณกรรม อัจฉริยภาพของผู้แต่ง คุณค่าและอิทธิพลต่อสังคม


Analysis and criticism of King Rama V’s literary works pertaining to concepts, discourse, excellence, values, and influences on culture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54