0161414Literary Works of the Supreme Patriarch Prince Paramanujitajinorasa
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาประวัติและผลงานของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ลักษณะเด่น ของบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในด้านแนวคิด วัจนลีลาทางวรรณกรรม อัจฉริยภาพของผู้แต่ง คุณค่าและอิทธิพลต่อสังคม


Analysis and criticism of the Supreme Patriarch Prince Paramanujitajinorasa’s literary works pertaining to concepts, discourse, excellence, values, and influences on culture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55