0161413Seminar in Novels and Short Stories
สัมมนานวนิยายและเรื่องสั้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสัมมนาเกี่ยวกับนวนิยายและเรื่องสั้นสมัยใหม่ ตามความสนใจของกลุ่มผู้เรียน โดยมีประเด็นหลักในการสัมมนาร่วมกัน รวมทั้งการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจารณ์ข้อมูลแต่ละประเด็น แล้วนำเสนอในรูปแบบงานวิชาการ


Seminars in modern novels and short stories based on learners’ interest; focusing on main issues in common discussion; research, analysis, synthesis, and criticism of selected issues and academic presentation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54