0161411Southeast Asian Literature
วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เอกลักษณ์ทางวรรณกรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะถิ่นในวรรณกรรมที่สำคัญ สัมพันธภาพระหว่างวรรณกรรมกับเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ


Characteristics of Southeast Asian literature; common characteristics and specific regional characteristics of literary works; relationships between literature and economy, politics, government, society and culture of each country
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54