0161408Niras Literature
วรรณคดีนิราศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะวรรณคดีนิราศ ลักษณะร่วมและลักษณะต่างของวรรณกรรมนิราศในยุคแรกและยุคปัจจุบัน รูปแบบ เนื้อหา ภาษา สำนวน กระบวนความที่ปรากฏในวรรณคดีนิราศ


Characteristics of Niras literature; common characteristics and different characteristics of Niras in the first period and in the modern period; forms, contents, language, writing styles and subject matters appearing in Niras
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54