0161407Literary Works for Children and Young Adults
วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ลักษณะ และประเภทของวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาการของวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน การประเมินค่าและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน


Definitions, characteristics, and genres of literary works for children and young adults; development of children literary works ; evaluation and creation of literary works for children and juveniles
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54