0161406Thai Didactic and Customary Literature
วรรณคดีวิถีไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับวิถีชีวิตของชาวไทยในด้าน คำสอน ขนบประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ บทบาทและหน้าที่ของวรรณคดีไทยที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตแบบไทยในยุคต่าง ๆ คุณค่าของวรรณคดีไทยในแง่การสะท้อนวิถีชีวิตแบบไทย


Relationships between Thai literature and way of life relation to teaching, tradition, rituals, beliefs; role and function of Thai literature related to way of life in each period; reflection of value of Thai literature on way of life
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54