0161405Dramatic Literary Works
วรรณกรรมการละคร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของวรรณกรรมการละคร ละครไทยแนวจารีต และละครร่วมสมัย การเขียนบทและจัดการแสดงละคร


Definitions and significance of dramatic literary works ; traditional and contemporary Thai drama; play script writing and stage management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54