0161404Contemporary Buddhist Literature
วรรณกรรมพุทธศาสนาร่วมสมัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
จุดเปลี่ยนในวรรณกรรมศาสนาไทย การศึกษาพุทธประวัติแนวใหม่ มโนทัศน์ทางศาสนาในวรรณกรรมร้อยกรองและร้อยแก้ว สรรนิพนธ์ของผู้นำศาสนาที่สำคัญ ศาสนธรรมกับการนำเสนอทางออกแก่สังคม


Transition of Thai literature related to religion; study of modern Buddha’s bibliography; religious concepts in prose and poetry; selected works of major religious leaders; religious teaching and solution to society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55